Generalforsamling

Korsør Atletik og Motionsklub afholder generalforsamling torsdag den 23 marts kl 19.00 i klublokalet Tovesvej 30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag – indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.  (formand@kam-atletik.dk)
6. På valg er:

Peer Bagge, modtager genvalg
Andreas Schou, modtager genvalg
Ib Lange, modtager genvalg
Bo Lauridsen, modtager genvalg
Per Cantby, modtager ikke genvalg

2 suppleanter
1 revisor, på valg er Knud Petersen, modtager genvalg.
1 revisorsuppleant ledig.

7. Eventuelt

Mødet afholde i klublokalet og der hænges seddel op for tilmelding i klubben, til brug for bestilling af drikkevarer mv.