Generalforsamling

Korsør Atletik og Motionsklub afholder generalforsamling torsdag den 12 marts 2024. kl 19.00 i klublokalet Tovesvej 30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere
2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag – indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.  (formand@kam-atletik.dk)
6. På valg er:

Rikke Madsen, modtager genvalg.
Anne Kantsø, modtager genvalg.
Linda Pedersen, modtager ikke genvalg.

2 suppleanter ledig.
1 revisorsuppleant ledig.

7. Eventuelt

Mødet afholde i klublokalet og der hænges seddel op for tilmelding i klubben, til brug for bestilling af drikkevarer mv. sidste tilmelding er torsdag den 07.03.2024