Information / Generalforsamlingen / Generalforsamlingen 10. marts 2020

Generalforsamlingen 10. marts 2020

Korsør AM afholder generalforsamling tirsdag den 10. marts  kl. 19.00 i den Lille Sal i forbindelse med Korsørhallen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
KAM er den glade giver af sandwich på dagen til de medlemmer som skriver sig på sandwichseddelen  i klubhuset eller på linket ja tak  til en sandwich
 
På valg for den kommende periode 2020- 2022 er følgende fra bestyrelsen:
Linda Pedersen
Poul Nørmark
Anne Kantsø
Rikke
 
 
 
 
 
§ 9 
På den ordinære generalforsamling behandles følgende.
1. - Valg af dirigent og stemmetællere
2. - Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3. - Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. - Fastlæggelse af kontingent
5. - Behandling af indkomne forslag
6. - Valg
a) 2-4 bestyrelsesmedlemmer
b) 2 suppleanter
c) 2 revisorer (1 på lige og 1 på lige år)
d) 1 revisorsuppleant
7. - Eventuelt
Harboe
STS
Peer Bagge