Information / Generalforsamling 15. juni 2021

Generalforsamling 15. juni 2021
Generalforsamling 2022

Korsør AM afholder generalforsamling tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00 i Klubhuset.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Der serveres en sandwich og en øl/sodavand, på dagen til de medlemmer som skriver sig på sandwichseddelen i klubhuset eller på mail til Peer Bagge: pbagge@sport.dk
Senest torsdag den 10. marts 2022

På den ordinære generalforsamling behandles følgende.
1. - Valg af dirigent og stemmetællere
2. - Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3. - Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. - Fastlæggelse af kontingent
5. - Behandling af indkomne forslag
6. - Valg
a) 2-4 bestyrelsesmedlemmer
• På valg for den kommende periode 2022- 2024 er følgende fra bestyrelsen:
• Anne Kantsø
• Linda Pedersen
• Rikke B. Madsen

b) 2 suppleanter
c) 2 revisorer (1 på lige og 1 på lige år)
d) 1 revisor supplant
7. - Eventuelt
Harboe
STS
Peer Bagge