Generalforsamling torsdag den 14 marts 2019

2019-02-20 14:58
Korsør AM afholder generalforsamling torsdag den 14. marts kl. 19.00 i den Lille Sal i forbindelse med Korsørhallen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

KAM er den glade giver af sandwich på dagen til de medlemmer som skriver sig på sandwichseddelen i klubhuset eller her på linket  ja tak til en sandwich
På valg for den kommende periode 2019- 2021 er følgende fra bestyrelsen:

Ib Lange
Peer Bagge
Rikke Blok Madsen
Morten Hansen
Alle har modtager genvalg.
§ 9
På den ordinære generalforsamling behandles følgende.
1. - Valg af dirigent og stemmetællere
2. - Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3. - Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. - Fastlæggelse af kontingent
5. - Behandling af indkomne forslag
6. - Valg
a) 2-4 bestyrelsesmedlemmer
b) 2 suppleanter
c) 2 revisorer (1 på lige og 1 på lige år)
d) 1 revisorsuppleant
7. - Eventuelt
Peer Bagge